ปิด

สมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ รู้จักนโยบายของพรรคและมีส่วนร่วม

14 มิถุนายน 2567

14:00 - 18:00 น.

ตลาดนัดดอนปรูตำบล ดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 9 คน จาก 100 คน

รายละเอียด

1. พรรคก้าวไกล
2. ชื่อโครงการ การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกและประชาชน ทั่วประเทศ โดยพรรคก้าวไกล สำนักงานใหญ่ และสาขาพรรคก้าวไกล
โครงการย่อย: ลงพื้นที่พบปะสมาชิกพรรคและพบปะประชาชนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
3. หลักการและเหตุผล
สมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่าง ๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะสมาชิกและประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา เผยแพร่ กิจกรรมของพรรค และแนวนโยบายพรรค เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ เสนอแนะปัญหา แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ต่อพรรค และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1. เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนถึงแนวนโยบายและทิศทางการทำงานของพรรค
4.2. เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 5
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
สมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ รู้จักนโยบายของพรรคและมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนนำเสนอปัญหาในพื้นที่
6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก สุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
7. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้ลงชื่อร่วมงาน 10 คน
8. วิธีดำเนินการ
8.1. ลงพื้นที่พบปะประชาชนและสมาชิกพรรค

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร