ปิด

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ พบปะพูดคุย – รับฟังปญหา กับ สส.ไอติม

25 พฤษภาคม 2567

13:00 - 18:00 น.

ร้านเติมสุข อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และตลาดนัดหน้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 19 คน จาก 100 คน

รายละเอียด

15.1.1. ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
15.1.2. ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
15.1.3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
15.2. เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม
15.3. เพื่อการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
15.4. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของสาขาพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา 83(4)

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร