ปิด

อบรมผู้ดูแลระบบประปา ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน และตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1

18 พฤษภาคม 2567

08:00 - 14:30 น.

ห้องประชุม เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดูแผนที่

รายละเอียด

น้ำประปาเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เนื่องจากน้ำนั้นเป็นปัจจัยหลัก ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนหลับ ซึ่งการทำระบบผลิตน้ำประปา เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการผลิตน้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยปรับสภาพของน้ำประปาที่มีความสกปรกให้กลับมาสะอาด นำไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย

สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาการลงพื้นที่ 8 เดือนที่ผ่านมา ปัญหาที่ได้พบอันดับต้นๆในเขตอำเภอเกาะคา โดยเฉพาะตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน และตำบลลำปางหลวง คือปัญหาน้ำประปาที่ไม่สะอาด บ้างขุ่นดำ บ้างมีกลิ่นเหม็น โดยประปาที่ได้พบในสามตำบลนี้แทบทั้งหมดเป็นประปาหมู่บ้านที่ดูแลโดยกรรมการน้ำของแต่ละหมู่บ้านเอง และระบบกรองแทบทั้งหมดเป็นระบบกรองแบบบาดาล โดยปัญหาหลักคือผู้ดูแลระบบประปาขาดความรู้ การเอาใจใส่เป็นหลัก จนทำให้น้ำประปาที่ประชาชนในตำบลใช้ไม่ได้คุณภาพ

รภัสสรณ์ นิยะโมสถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 4 ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี โดยได้เสนอญัตติให้มีการศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปาทั้งระบบ และผลักดันต่อในชั้นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ และการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลระบบประปารายหมู่บ้าน แต่เพื่อให้การพัฒนาระบบประปาเป็นไปอย่างเป็นระบบและคลอบคลุมทั้ง 28 หมู่บ้านในสามตำบล จึงได้จัดให้มี “โครงการอบรมผู้ดูแลระบบประปา ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน และตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1” ขึ้นเพื่อให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในสามตำบลนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร