ปิด

สมาชิกสัมพันธ์ เครือข่ายแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

18 พฤษภาคม 2567

13:00 - 17:00 น.

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 215 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแผนที่

รายละเอียด

โครงการ การจัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพรรคทั่วประเทศ

โครงการย่อย : สมาชิกสัมพันธ์ เครือข่ายแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1. 3. หลักการและเหตุผล

ด้วยพรรคก้าวไกลมีนโยบายในการสร้างและขยายแนวร่วมเครือข่ายผู้ใช้แรงงานตามอุดมการณ์พรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคได้มีส่วนร่วมและยึดโยงประชาชนมากที่สุด โดยมีการตั้งเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกลเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกอาชีพ ทุกพื้นที่จังหวัดอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดประชุมสมาชิกพรรคก้าวไกลเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายพรรคก้าวไกลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน และสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดอนาคตและเป้าหมายเพื่อวางแผนงานยุทธศาสตร์งานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการขยายฐานสมาชิกพรรคในสัดส่วนของผู้ใช้แรงงานต่อไป

  1. 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล

4.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับสมาชิกพรรค

4.3 เพื่อประชาสัมพันธ์อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4.4 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  1. 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกและผู้สนับสนุนเข้าร่วมตามเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการนำเสนอ

  1. 6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกพรรคก้าวไกลและประชาชนทั่วไป

  1. 7. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
  2. 8. วิธีการดำเนินการ

8.1 ประสานงานสมาชิก วิทยากร และดำเนินการเตรียมสถานที่จัดงาน

8.2 จัดงานตามวันเวลาที่กำหนดไว้

  1. 9. ระยะเวลาดำเนินการ

            วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น.

  1. 10. พื้นที่ในการดำเนินโครงการ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 215 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1. 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

​ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานใหญ่พรรคก้าวไกล โทร. 02 821 5874  และผู้ประสานงาน นายธีรพัฒน์ โสรส 065 508 3926

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร