ปิด

สัมมนาถอดบทเรียนและวางแผนการทำงานเครือข่ายแรงงานภาคอุตสาหกรรม

12 พฤษภาคม 2567

16:00 - 16:00 น.

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง 2222 ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดูแผนที่

รายละเอียด

โครงการ การจัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพรรคทั่วประเทศ ปี 2567

โครงการย่อย : สัมมนาถอดบทเรียนและวางแผนการทำงานเครือข่ายแรงงานภาคอุตสาหกรรม

  1. 3. หลักการและเหตุผล

สมาชิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่าง ๆ ดังนั้น การจัดเวทีสมาชิกสัมพันธ์ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ ร้องเรียน และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน

  1. 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล

4.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับสมาชิกพรรค

4.3 เพื่อประชาสัมพันธ์อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4.4 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

  1. 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกเข้าร่วมตามเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการนำเสนอ

  1. 6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกพรรคก้าวไกลและประชาชนทั่วไป

  1. 7. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
  2. 8. วิธีการดำเนินการ

8.1 ประสานงานสมาชิก และดำเนินการเตรียมสถานที่จัดงาน

8.2 จัดงานตามวันเวลาที่กำหนดไว้

8.3 ประสานงานวิทยากร

  1. 9. ระยะเวลาดำเนินการ

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 21.00 น.

วันจันทร์ที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

  1. 10. พื้นที่ในการดำเนินโครงการ

โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง 2222 ถ. เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  1. 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานใหญ่พรรคก้าวไกล โทร. 02 821 5874  และผู้ประสานงาน นายสหชาติ วงษ์กะวัน โทร. 088 005 8562

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร