ปิด

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงสร้างและจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงราย

3 พฤษภาคม 2567

08:30 - 17:00 น.

ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท ดูแผนที่

รายละเอียด

การจัดกระบวนการทบทวนบทเรียนและร่วมกันสร้างกรอบความคิดร่วมในการขับเคลื่อนก้าวไกลจังหวัดเชียงราย โดยคณะทำงานพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดียิ่ง ทั้ง ส.ส.ก้าวไกลเชียงราย คณะทำงานจังหวัด ทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.เขต ตลอดจนบุคคลหรือสมาชิกพรรคที่ช่วยงานพรรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเราเห็นร่วมกันว่าจะมีการขับเคลื่อนก้าวไกลจังหวัดเชียงรายภายใต้กรอบคิด 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

  1. การบริหารจัดการทีมงานจังหวัดให้เกิดเป็นพลังร่วม ยกระดับศักยภาพทีมงาน ให้สามารถขับเคลื่อนงานเครือข่ายและการทำงานทางนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์พรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการเมืองท้องถิ่นทุกระดับ
  2. ขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาร่วมกันของประชาชน จัดกระบวนการสร้างเครือข่ายมวลชน ผลักดันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับนโยบาย
  3. เชียงรายมีความพร้อมต่อการเมืองทุกระดับ

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว มีความจำเป็นที่ทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงรายจะต้องต่อยอดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงรายให้มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพื่อทำให้เชียงรายเป็น “ฐานที่มั่น” ที่สำคัญของพรรคก้าวไกลในอนาคตอันใกล้ ที่มีความเข้มแข็งทั้งโครงสร้าง ศักยภาพคนทำงาน ฐานสมาชิกที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า เนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโครงสร้างและจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทีมจังหวัด เห็นควรเสนอโครงการนี้ต่อฝ่ายเครือข่ายฯ เพื่อใช้งบประมาณจากเงินคณะทำงานจังหวัด ส่วนที่พรรคกันงบประมาณไว้ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของทีมจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์พรรคต่อไป

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร