ปิด

อบรม Facilitater เพิ่มศักยภาพคณะทำงานจังหวัด

20 เมษายน 2567

09:00 - 20:00 น.

โรงแรม Eco Moment Beach Resort (หาดเจ้าสำราญ) ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 0 คน จาก 70 คน

รายละเอียด

กำหนดการ
กิจกรรม การอบรม Facilitator เพื่อปรับทิศทางและกระบวนการทำงานในแบบก้าวไกล
ณ Eco Moment Beach Resort (อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสาราญ)
เลขที่ 97/1-9 หมู่3 ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

วันที่ 20-22 เมษายน 2567 เวลา 09.00-20.00 น.

วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 20.00 น.
09.00 -10.30 น.   ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งข้อตกลงร่วม แนะนำกระบวนการเรียนรู้ ตารางเวลา
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  ทดลองการประชุม “ระบบการศึกษาที ่ควรจะเป็นของประเทศไทย” ประชุม 15
สะท้อน 15 อธิบายครรลอง 30
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.   ทักษะการฟา 1 และการฟัง 3 แบบ – ฟังเพื่อตนเอง อธิบาย 15 นาที – ฟังแบบที่สอง สองรอบ ๆ ละ 5 นาที และระดมรอบละ 5 นาที
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.00 น. ฟังแบบที่สาม
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. กิจกรรมท้าทายกลุ่ม
19.00 – 20.00 น. สรุปการฟังกลุ่ม

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 20.00 น.
09.00 – 09.30 น.   ฝึกสมาธิ / ทบทวน
09.30 – 10.30 น.  พื้นที่ปลอดภัย พัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้นตอน อำนาจ 4 แบบ
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.   ทักษะฟา 2 : การทวนคำพูด การสะท้อน ทักษะฟา 3 การตั้งคำถามปลายเปิด ปลายปิด
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.   ฝึกทักษะตั้งคำถาม
14.00 – 14.30 น.   สรุปการฝึกตั้งคำถาม
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.   ทักษะฟา 4 การใช้คำถามเจาะลึก+คำถามต่อเนื่อง สาธิตด้วย ทักษะฟา 5
ทักษะการจัดหมวดหมู่ และโครงคำถาม
15.30 – 16.35 น.   ฝึกทักษะการตั้งคำถามเป็นหมวดหมู่
16.35 – 17.00 น.   สรุปการฝึก
17.00 – 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19.00 น.   ฝึกการนำกิจกรรม
19.00 – 20.00 น.   การนำกิจกรรมเกม

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 20.00 น.
09.00 – 09.20 น.   ฝึกสมาธิ / ทบทวน
09.20 – 10.00 น.  ทักษะฟา 6 การเขียนกระดาน
10.00 – 11.30 น.  ฝึกตั้งคำถามและเขียนกระดาน
11.30 – 12.00 น.  สรุปการฝึก
12.00 น.  จบการอบรม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร