ปิด

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ภูวดลฟาร์ม 444 หมู่ 1 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

28 เมษายน 2567

12:00 - 16:00 น.

ภูวดลฟาร์ม 444 หมู่ 1 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 30 คน จาก 30 คน

รายละเอียด

โครงการย่อย: ลงพื้นที่พบประสมาชิกพรรคและพบปะประชาชนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. หลักการและเหตุผล

สมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่าง ๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะสมาชิกและประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา เผยแพร่ กิจกรรมของพรรค และแนวนโยบายพรรค เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ เสนอแนะปัญหา แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ต่อพรรค และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนถึงแนวนโยบายและทิศทางการทำงานของพรรค
  • เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3
 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ รู้จักนโยบายของพรรคและมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนนำเสนอปัญหาในพื้นที่

 1. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้ลงชื่อร่วมสมัครสมาชิก 10 คน
 2. วิธีดำเนินการ
  • ลงพื้นที่ตั้งโตะล้อมวงเสวนา พบปะประชาชนและสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุน
อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร

มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว