ปิด

พบประสมาชิกพรรคและพบปะประชาชนในพื้นที่ ตลาดนัดไผ่ตะล่อม ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

9 เมษายน 2567

14:00 - 17:00 น.

น. ตลาดนัดไผ่ตะล่อม ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 5 คน จาก 10 คน

รายละเอียด

 1. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในเรื่องใด
  • เพื่อจัดทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามมาตรา 23 ระบุ
   • ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   • ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
   • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
  • เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม
  • เพื่อการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของสาขาพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา 83(4)
อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร